/custom/data/backgrounds/page_nature4.jpg
29.05.2015

ОПОС

Дирекция на Природен парк "Странджа"  работи  по  проект по Оперативна програма "Околна среда 2007 – 2013 г."

„Устойчиво управление и устройство на Природен парк „Странджа” Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз и от държавния бюджет на Република България чрез оперативна програма “Околна среда 2007 – 2013 г.” Ос 3 “Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие”: проект reg.DIR- 5113326-5-99, договор reg. N DIR-5113326-С-004, по процедура BG161PO005/11/3/3.2/06/27 ope.moew.government.bg.

Дирекция на Природен парк „Странджа” стартира работа по нов проект по
Оперативна програма „Околна среда 2007 – 2013 г.”

Проектът е на стойност 7 821 000 лв. и с продължителност 3 години.

Описание на дейностите по проекта

 1. Поддържащи и възстановителни дейности в гори, земи и водни площи
  1.1. Опазване и създаване възможност за самовъзстановяване на дюнни местообитания на бели, сиви и облесени дюни (код по Дир. 92/43 и ЗБР: 2120; 2130 и 2180)
  1.2. Възстановяване на защитеното местообитание с код по Дир 92/43 и ЗБР 5130 Съобщества на Juniperus communis върху варовик в ПЗ „Синя хвойна“ - в ДГС М. Търново
  1.3. Превантивна защита на защитеното местообитание 6510 Низинни сенокосни ливади и свързаните с него популации на защитени видове птици ливаден дърдавец, черен щъркел, бял щъркел, малък креслив орел, малък орел в участъци по р.Велека (Кости - Синеморец), Църногоровска река, р.Младежка, р. Суоксу, крайбрежието на ЗМ Устие на р. Велека и ЗМ Силистар.
  1.4. Опазване и възстановяване на карстови зони - като растителни местообитания на стръмни скали, на каменисти пустоши, и като местообитания на костенурки, вдлъбнаточел смок, странджански дъб, странджански чай и др., подложени на антропогенен натиск.
  1.5. Ограничаване разпространението на инвазивни растителни видове - дървесно храстови (айлант, аморфа) и тревисти (Рhytolacca americanа, Bidens sp. и др), по поречията на големите реки в Парка - Велека, Младежка, Резовска.
  1.6. Увеличаване на площите, заети с полуестествени съобщества на целеви за опазване видове растения – странджанска боровинка, гола кумарка, пирен, калуна, зеленика странджански дъб, заедно със съпътстващи горскоплодни (мушмула, скоруша, зеленика, лавровишня) и др.
  1.7. Опазване и подобряване стабилонстта на популацията на бръмбара Osmoderma eremita чрез устойчиво управление на естествените хабитати на вида - стари широколистни гори, покрайнини на гори и брегове на реки
  1.8. Ограничаване на негативното антропогенно въздействие върху популациите на водните костенурки (обикновена блатна костенурка, каспийска блатна костенурка).
  1.9. Опазване и подобряване на популациите на прилепите в ПП Странджа
  1.10. Превантивно опазване популацията на целевите видове хищници (вълк, видра, пъстър пор, златка).
  1.11. Обезопасяване на проблемни точки от електропреносната мрежа за опазване популациите на дневни грабливи и щъркелоподобни птици
  1.12. Определяне и намаляване на конфликтните точки от прелетния път Виа Понтика на територията на Парка
  1.13. Подобряване състоянието на Европейски сухи ерикоидни съобщества в горския фонд чрез пашуване.
  2. Посетителска инфраструктура и капитално строителство
  2.1. Проектиране и създаване на 5 броя интерпретативни туристически маршрути – прилепи, птици, хищници, реки, билки ( землищата на Малко Търново, Синеморец, Кости, Заберново, Бръшлян) и 5 броя туристически маршрути от брега на морето към планината / в землището на Резово,Варвара, Ахтопол /
  2.2. Маркиране границите на парка. Проектиране, изработване и монтиране на входни табла за Парка- 5 бр. главни и 5 второстепенни. Проектиране и монтиране на рекламни пана за Парка 5 броя в населените места – гр.Малко Търново, с.Граматиково, с.Звездец, с. Заберново, гр. Ахтопол;
  2.3. Маркиране, подновяване на маркировка и обезопасяване на съществуващите туристически маршрути -150 км, представящи основните местообитания в Парка
  2.4. Проектиране и създаване на опознавателен маршрут „В царството на зелениката”
  2.5. Проектиране и изграждане на горски образователен маршрут „По короните на дърветата”
  2.6. Изграждане на веломаршрути по съществуващи черни и стабилизирани пътища в Парка. (Малко Търново – Сливарово – Кости; Кости – Качул – Заберново – Младежко)
  2.7. Проектиране и създване на информационни точки в 18 населени места в Парка
  2.8. Ремонт на съществуваща запустяла сграда, оборудване и обслужване на офис за управление и за информационен център на Парка в областния център – гр. Бургас
  2.9. Изработване и монтиране на дървени информационни табели за Парка - 60 броя и Изработване и монтиране на информационно – указателни табели за защитени местности, природни забележителтости - 40 броя
  2.10. Проектиране и изграждане на 3 броя дървени наблюдателни кули за птици – ЗМ Устие на р. Велека, влажна зона край гр.Малко Търново, ЗМ Силистар
  2.11. Изработване и монтиране на паркова мебел – 40 броя дървени маси с пейки; 50 броя дървени пейки. Ремонт и възстановяване на 15 броя чешми.
  2.12. Възстановяване на 1 въжен мост - м. Ковач
  2.13. Проектиране, създаване и оборудване на 3 къта за отдих, с цел намаляване на антропогенния натиск върху крайречни местообитания – р. Велека - м. Петрова нива, м. Качул и р.Мечи дол – край с.Стоилово.
  2.14. Ремонт и подновяване на съществуващата туристическа инфраструктура – 8 броя масивни заслони от камък и дърво; 10 броя дървени малки заслони; 4 броя огнища; 24 броя пейки; 25 броя дървени маси с пейки; 3 броя дървени кули и 2 броя дървени платформи; 10 броя информационни табели.
  2.15. Ремонт на сградата, изработване на концепция за ИПЦ и обновяване на експозициите в Малко Търново.
  2.16. Ремонт, допълване на експозицията и обслужване на ИПЦ на Парка - Горска сбирка в село Граматиково.
  2.17. Ремонт на помещения, оборудване на зала за образователни дейности с деца и доброволци и заседателна зала с библиотека в централния офис на ДПП Странджа, гр. Малко Търново
  2.18. Ремонт на съществуваща запустяла сграда в центъра на град Ахтопол, оборудване и интепретация на Информационно посетителски център „Приморска Странджа” в гр. Ахтопол
  2.19. Ремонт на съществуваща запустяла сграда, бивше начално училище оборудване и обслужване на многофункционален обучителен център за ключови природозащитни дейности в с. Заберново
  3. Интерпретация и образователни програми (различни от задължителната дейност по информация и публичност на проекта)
  3.1. Създаване на специализирана образователна програма „Природата на Странджа”
  3.2. Тиражиране на илюстративни/информационни материали, необходими за въвеждане на образователната програма по създадената концепция
  3.3. Създаване на 5 интерпретативни програми за различни възрастови групи
  3.4. Доставка на оборудване и материали необходими за образователни дейности и интерпретативни програми – мобилна учебна лаборатория, палатки и оборудване за палатки, бинокли, зрителна тръба, челници и др.
  3.5. Разработване и тиражиране на наръчник за устойчиво ползване на земеделски земи, свързани с опазване на влечуги, птици, дребни бозайници.
  3.6. Разработване на тематични мултимедийни презентации за природозащитната стойност на Парка - опазване и възстановяване на целеви видове и местообитания, устойчиво развитие на региона.
  3.7. Организиране на тематични дни на Природен парк Странджа
  3.8. Разширяване интернет страницата на Парка и превеждането й на английски език.
  3.9. Изготвяне на аудиопътеводители за 5 маршрута на български и английски език, тиражиране върху персонални аудиоустройства
  3.10. Разработване на материали и продукти за представяне на ПП Странджа в туристически изложения/борси /брошури, дипляни, листовки, чанти, сувенири за марката Странджа, клипове и др./
  3.11. Развитие на мрежата от сертифицирани обекти и продукти с регионална марка Странджа и. създаване на методика за сертифициране на странджанския манов мед, култивиране на билки, плодове, трайни насаждения и др.
  3.12. Доставка, изработване на информационен материал и монтиране на пет обществено информационни портала за Парка
  4. Планиране на управлението
  4.1. Изготвяне на модел за устойчиво управление на Парка
  4.2. Създаване на Стратегия за природосъобразен туризъм.
  4.3. Създаване на медийна стратегия за комплексно промотиране на защитената територия
  4.4. Изграждане на цялостна система за електронно представяне и подпомагане на дейности на ДПП Странджа
  4.5. Изготвяне на Стандарт за парковата инфраструктура
  5. Одит на проекта
  6. Организация и управление на проекта
  7. Публичност на проекта - Дейността включва разпространение на информация и осигуряване на публичност на проекта сред обществеността, съобразно задължителните изисквания за изпълнение на мерките за информация и публичност от бенефициентите на ОПОС

 

 

ДОГОВОР

ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА

"ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г."

СЪ-ФИНАНСИРАНА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ФОНД ЗА РЕГИОНАЛНО РАЗВИТИЕ
И ОТ КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

за проект "Устойчиво управление и устройство на Природен парк Странджа"

 

Приоритетна ос 3

"Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие

Референтен номер на процедурата за подбор на проекти

BG161PO005/11/3/3.2/06/27 "Изпълнение на дейности за устройство и управление на природните паркове"

 

 

 

Номер на договора: DIR-5113326-C-004

Номер на проекта: DIR-5113326-5-99

 

Министерство на околната среда и водите
Дирекция „Кохезионна политика за околна среда”

Оперативна програма
„Околна среда 2007-2013 г.”
Приоритет на ОС 3 Опазване и възстановяване на биологичното разнообразие в Република България

Европейски Фонд за Регионално Развитие  2007-2013 г.

Наименование на проекта: „Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа”
Компонент, по който се кандидатства: Компонент 1: Изпълнение на дейности в резервати и паркове
Идентификационен №: reg. 58301 – 71 - 491,
договор reg. N 58301 – C - 001,
по процедура BG161PO005/08/3/01/05

Описание на Проектното предложение

 1. Основни данни – резюме

1.1. Наименование на проекта

„Опазване и възстановяване на редки и защитени растителни видове на територията Природен парк Странджа”,

1.2. Място на изпълнение на проекта

Област/и Бургас
Община/и Малко Търново, Царево
Населено място/места гр. Малко Търново
с. Граматиково, Българи, Кости, Кондолово, Сливарово
Защитена зона и/или защитена територия Природен парк Странджа

Обща стойност на проекта 734 058 лв.
Финансиране ЕФРР: 623 949.30 лв.
Национално съфинансиране: 110 108.70 лв.

1.3. Кратко описание на проекта

Продължителност 36 месеца
Цели на проекта Общата цел на проекта: опазване и възстановяване популациите на единадесет застрашени растителни вида на територията Природен парк „Странджа” чрез постигане на следните конкретни цели:
1. Създаване на банка за семенно и вегетативно размножаване на застрашените растения, позволяваща бързо да се реагира в случай на доказана неспособност за естествено възпроизводство причинено от човешка дейност или климатични промени.
2. Възстановяване числеността и плътността на популациите на единадесетте застрашени вида и достигане на стойности над критичните, позволяващи естествено възпроизводство и размножаване.
3. Развитие на екологичната инфраструктура, като предпоставка за по-добро управление и ограничаване на прекомерното използване на природните ресурси, както и за осъзнаването на ползите от екосистемите и едновременно с това по-добро качество на живот на населението.
4. Повишаване на информираността на населението и посетителите по отношение уникалността и уязвимостта на странджанската флора.
Основни дейности Дейност 1: Управление на проекта
Дейност 2: Информация и публичност по проекта
Дейност 3: Създаване на специализиран разсадник за посадъчен материал за редки и защитени видове от територията на ПП Странджа
Дейност 4: Подобряване и информационно обезпечаване на посетителска инфраструктура (създаване на седем посетителски маршрути)
Дейност 5: Оформяне на  вековни дървета като природни забележителности-атракции: ограждане, поставяне на информационни  и насочващи табели(на място)
Дейност 6: Създаване на проектна експозиция “Редки и защитени видове на Странджа”
Дейност 7: Одит
Целеви вид/ове местообитание/я или целева група Целеви видове:
- странджанско сапунче (Saponariastranjensis D. Jord.),
- калуна (Calluna vulgaris (L.)Hull),
- пирен (Erica arborea L.),
- странджанска (кавказка) боровинкa (Vaccinium arctostaphylos L.),
- странджански дъб, лъжник (Quercus hartwissiana Stev.),
- багрилна звъника (Hypericum androsaemum L.),
- чашковидна звъника (Hypericum calycinum L.)
- странджански чай (кримски миризлив бурен),( Sideritissyriaca L.),
- пролетно ботурче (Cyclamen coum Mill.),
- търилово великденче(Veronica turrilliana Stoj. et Stef.),
- отровачка, тис (Taxus baccata L.). Основни целеви групи – посетители в ПП Странджа, местното население с акцент върху млади хора и ученици
Очаквани резултати 1. Създадена и функционираща специализирана база за опазване и размножаване на редки и защитени видове (разсадник)
- създадена вегетативна маточна база за размножаване
- произведен посадъчен материал
- възстановени находища
2. Подобрени условия за управление на посетителския поток
- Изградени 7 опознавателни маршрута
- вековни  дървета обозначени като природни забележителности-атракции
- Подготвена експозиция ”Редките и защитени видове на Странджа”
3. Създаден работни места  – 2 броя квалифицирани кадри за размножаване на редки и застрашени местни видове
4. Научни публикации – 2
5. Повишена информираност и осведоменост относно редките и защитени видове на Странджа.
Мерки за информация и публичност Информационни срещи
Тематични срещи
Медийни съобщения/публикации
Информационни материали
Под-страница на интернет страницата на ДПП Странджа

 

Може да се свържете с нас на  посочения адрес за кореспонденция, тел./факс и e-mail:

 • гр. Малко Търново, ул. Янко Маслинков № 1
 • тел. 05952/31 60
 • факс: 05952/36 35
 • park@strandja.bg