/custom/data/backgrounds/page_nature7.jpg
31.05.2015

Общо представяне на темата

 

През 1993 г. Европейският Съвет на министрите на околната среда определя Странджа за единствената българска от общо петте първостепенни за опазване области на Югоизточна Европа.

В отсъствието на План за управление – засега с единствен пряко насочен към стратегическото развитие на територията на Парка документ – са двата машинописни листа на Заповедта за обявяване от 1995 г… В Заповедта мотивът е определен като опазване на природата и устойчиво социално-икономическо развитие на региона. Заповедта за обявяване на Парк “Странджа” е  първият управленски акт в България, чрез който „устойчивото развитие“ се представя като държавната воля, мисия за развитието на определения с точни граници най-югоизточен регион на страната.

Устойчивото развитие задоволява нуждите на съвременното общество от благосъстояние (вкл. с неговите здравни, обществени и екологични измерения) в дългосрочен план, без да лишава бъдещите поколения от възможността да задоволят своите нужди.

Стремежът на Дирекцията на Природния парк е да се повишава осведомеността и да се предпочитат, избират и насърчават стратегии, системи и подходи за стопанско развитие, съобразени с опазването на природната среда и биологичното равновесие в региона на Странджа.

Устойчивото развитие има различни аспекти – икономически, екологични, социални. 

 

   Исторически обзор

През 1987 г. в документа “Нашето общо бъдеще” на ООН е добавено и човешкото измерение на устойчивото развитие: „Устойчиво развитие е това развитие, което отговаря на нуждите на хората, като при това не лишава идните поколения от възможността да задоволяват своите собствени нужди". Докладът дава началото на бум в развитието на идеята за устойчивото развитие... и на безкрайни спорове относно неговата същност.

Конференцията за околна среда и развитие на ООН в Рио де Жанейро през 1992 г. и  приетият на конференцията План 21 става основа за множество международни, национални и местни инициативи за устойчиво развитие. Като една от тези инициативи може да се разглежда процесът по обявяването на Народен/Природен парк “Странджа”, стартирал през 1993 г. В Заповедта за обявяване още в първото изречение, в обосновката, заедно с опазването на природното богатство е посочено и и устойчивото развитие на региона.

 

Проект на Стратегия за устойчиво развитие на Република България

ОБЩИНА ЦАРЕВО Общински план за развитие 2014-2020 г.