/assets/media/nature/page_bk.jpg

Регионална марка 'СТРАНДЖА'

Марката ще се ползва както от предприемачите в туристическия бизнес, така и от местни производители и занаятчии.

Предложението на Парковата дирекция е в началото на процеса критериите за получаване и ползване на тази запазена търговска марка да бъдат въведени в местата за настаняване – къщи за гости; семейни хотели и всички други туристически обекти, проявяващи интерес към процеса и ползите от него, както и за предприемачи, предлагащи услуги, свързани с туризма в района. Този процес е своеобразна система за доброволно сертифициране на качеството и устойчивото ползване на ресурсите в туристическите обекти и другите предприятия, свързани с парковата територия.

Естествено, когато се говори зa доброволна сертификация на туристически услуги се предполага, че обектите на първо място трябва да отговарят на държавните стандарти в туризма, т.е. те трябва да са официално категоризирани и да поддържат постоянно ниво на качество съобразно дадената им категория. В този смисъл се предполага, че за доброволно сертифициране с марката „СТРАНДЖА” могат да кандидатстват само обекти, вече получили категоризация или такива, които са в процес на категоризиране.

Необходимостта от подобно доброволно сертифициране се налага поради факта, че за туристите от развитите в икономическо отношение страни гаранцията за добро качество на услугите е от особена важност и е решаваща в някои случаи при вземането на решение за избор на дестинация и на място за подслон. Същото с голяма сила ще важи в идните години и за българските туристи, тъй като членството на България в ЕС все повече ще изисква налагането на високи стандарти за качество на услугите и на продуктите. Допълнителните критерии и стандарти за гарантирано качество на услуги и продукти имат за крайна цел привличането на по–платежеспособни клиенти и създаването на по–добър имидж на района на туристическия пазар.

Важен резултат от процеса на доброволно сертифициране по стандартите „Странджа” е това, че туристическите обекти и предприятия – носители на запазената марка предлагат на потребителите в района автентични услуги и преживявания. Това е една възможност да се привлече устойчивия интерес на наситения пазар и да се осигури на местния бизнес своеобразна ниша, базирана на различен и оригинален продукт. Продуктът гарантира едно различно преживяване от това, което масовият туризъм в България предлага от десетки години. Оценката на качеството на услугите от района е важен маркетингов инструмент, който ще помагне на местния малък бизнес да подобри пазарните си позиции и да повиши продажбите си.

Обектите и услугите с марка „Странджа” налагат на пазара продукт, който гарантира персонализирано обслужване и непосредствен контакт с местната общност, възможност за съпреживяване на местния бит, култура и традиции, в т. ч. кухня и напитки. Продуктът с марка „Странджа” обаче има за основно конкурентно предимство доказана екологична устойчивост и грижа за опазване и съхранение на природните и антропогенните ресурси на територията. Марката за доказано качество ще позволи на посетителите в района на Парк „Странджа” да избират качествените места за настаняване и допълнителните услуги, доверявайки се на гаранцията, дадена чрез марката.

Марката за качество “СТРАНДЖА” доказва на гостите, че къщите, семейните хотели и услугите, носители на тази марка са преминали през солиден и отговорен процес на оценяване, целящ задоволяване на нуждите на посетителите на района и дори надхвърляне на техните очаквания. Само сертифицирани обекти могат да носят запазената марка за качество, след като преминат независима оценка.

 

Сертификационната система „Регионална марка Странджа”

Главната цел на Стандартите е да подпомагат налагането на устойчив модел на туризъм и местно икономическо развитие в района на Природен парк „Странджа”.

Стандартите за сертифициране са оформени в 8 групи, съответстващи на 8 принципа.

При проверката за съответствие на продуктите и услугите, предложени за сертифициране по стандартите на марката „Странджа” се търси съответствие на следните принципи:

 

  1. Възможност посетителите в района да общуват с природата, т. е. фокусиране върху природната среда;
  2. по-добро разбиране, оценка и удовлетвореност от контакта с природата и съответното преживяване, т.е. акцент върху добрата интерпретация;
  3. демонстриране на постоянни и целенасочени усилия за постигане на най-добри практики в устойчивия туризъм, т. е. доказване на действащи практики на екологична устойчивост и минимално негативно екологично въздействие;
  4. пряк принос към природозащитата на територията;
  5. осигуряване на ползи за местната общност (хората, живеещи в/около територията на Парк „ Странджа”);
  6. наличие на елементи от местната култура в предлаганите продукти, т. е. респект към местната култура;
  7. отговорно отношение и адекватност към очакванията на потребителя, т.е. доказана грижа за клиента;
  8. коректност и адекватност на представяната информация, реклама и предлагане, формиращи реалистични очаквания у гостите, т.е. спазване на принципите на отговорния маркетинг.

 Категория „Настаняване и хранене” включва предоставяне на туристически услуги в средствата за подслон, местата за настаняване и в заведенията за хранене и развлечения (според Наредбите за категоризация към Закона за туризма).

Туристически обект за настаняване е всеки тип стабилна постройка, предназначена за приютяване на гости за нощувка. В тази категория се включват хижи, хотели, семейни хотели, къщи за гости, самостоятелни стаи, ваканционни селища и къмпинги. За получаване на Сертификат се очаква обектите за нощувка да улесняват общуването на гостите с природата, културата и бита, традиционни/ типични за региона.

Обект за хранене е всеки тип заведение за хранене и развлечения от постоянен вид, предназначено да предлага храна на туристите, включително и тези в местата за нощувка, оформени според изискванията на Закона за туризма и Наредбата за категоризация към него.

Сертифицираните услуги трябва да съответстват на изискванията на българското туристическо законодателство.

Категорията „Атракции” включва предлагане на допълнителни туристически и други, свързани по някакъв начин с туризма услуги, съчетаващи местната природна и културна среда (или фокусирани върху природна забележителност), с постоянна инфраструктура, подмагаща гостите в наблюдението и запознаването с природата.

Типични примери за атракции са екопътеките, музеите, резерватите, погледни места и специфични наблюдателници/ кули за наблюдение на диви животни, малки ателиета/ работилници, местата за упражняване на информационна дейност (туристически информационни и посетителски центрове), паметниците на културно-историческото наследство, както и културните институти, прояви и други събития с културен и опознавателен характер, анимационни и/или интерпретативни програми, школи и клубове по езда и други услуги, способстващи за развитието и диверсифицирането на туристическите услуги.

Сертифицираната услуга трябва да съответства на изискванията на българското законодателство в съответната област

Категория „Туристическа обиколка” (туристическа екскурзия) е дейност, при която на гостите се предлага преход с/ без водач с цел наблюдение и общуване с природата и културно-историческото наследство на района на Парк „Странджа”. Туровете могат да се предлагат с настаняване във всякакви обекти за подслон, но това не се оценява като част от услугата „обиколка/тур”. Същото се отнася и до случаите, при които в тура е включена транспортна услуга.

Стандартите за оценка и сертификация с марката „Странджа” са разработени по модела на сертификационната система на фондация Pan Рarks и тази на Регионална асоциация „Стара планина”.