Обява на конкурс за длъжността главен счетоводител в бюджетната сфера – счетоводство и контрол в ДПП „Странджа”

ОБЯВЛЕНИЕ

Дирекция на природен парк „Странджа” гр. Малко Търново на основание чл. 14 от Наредбата за провеждане на конкурси и подбора при мобилност на държавни служители и Заповед № РД07 – 00029 / 08.05.2024 г. на директора на Дирекция на природен парк „Странджа” гр. Малко Търново, 

ОБЯВЯВА КОНКУРС:

За длъжността „Главен счетоводител“ в ДПП „Странджа“.

Брой работни места за който се обявява конкурса – 1 работно място.

І. Минималните и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на длъжността „Главен счетоводител” на ДПП „Странджа” са:

 1. Образователна степен – висше образование, квалификационна степен бакалавър.
 2. Специалност: специалност от професионална област – икономика
 3. Професионален опит – 3 г.

ІІ.  Начинът за провеждане на конкурса са тест за познания от професионалната област на длъжността и относно администрацията и интервю с кандидатите.

ІІІ. Допускане до конкурса – етапи:

 1. Подаване на документи за участие в конкурсната процедура.
 2. Допускане на кандидатите.
 3. Обявяване на допуснатите и недопуснатите кандидати.

ІV. Провеждане на конкурса – етапи:

- 1 етап – провеждане на тест;

- 2 етап – интервю;

- 3 етап – окончателно класиране.

 1. Необходимите документи, които следва да бъдат представени от кандидатите за участие в конкурса са:
 2. Заявление за участие по образец (Приложение № 3 към чл. 17, ал. 2 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители).
 3. Декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители – по образец.
 4. Копия от документи за образователно – квалификационна степен.
 5. Копия от съответните официални документи, доказващи професионален опит – трудова книжка, служебна книжка, осигурителна книжка, документ в превод на български език, заверен по съответния ред, удостоверяващ извършване на дейност в чужбина.
 6. Автобиография европейски формат – CV.
 7. Копие от документ за самоличност.

Образци на заявление за участие в конкурс и декларация по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители, както и информация за провеждането на конкурса могат да бъдат получени всеки работен ден от 800 до 1200 часа и от 1300 до 1700 часа в деловодството на ДПП „Странджа”, находящо се гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1, стая № 2.

VІ. Документите следва да бъдат представени  в 10 (десет) дневен срок от деня на публикуване на обявлението за провеждане на конкурса в регистъра по чл. 61, ал. 1 от Закона за администрацията, в специализиран сайт или портал за търсене на работа и на интернет страницата на ДПП „Странджа” – https://www.strandja.bg/ и ИАГ София – https://www.iag.bg, лично или чрез пълномощник (нотариално заверено пълномощно) в деловодството на ДПП „Странджа”, находящо се гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1, стая № 2  всеки работен ден от 800 до 1200 часа и от 1300 до 1700 часа. Документите може да се подават и по електронен път на адрес: strandja_park@abv.bg, като в този случай заявлението по чл. 17, ал. 2 и декларацията по чл. 17, ал. 3, т. 1 от Наредба за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис. При подаване на документите за участие в конкурса да се предоставя на кандидатите длъжностна характеристика за конкурсната длъжност.

VІІ. Списъците или други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват интернет страницата на ДПП „Странджа” и ИАГ София и на информационно табло за обяви в административната сграда на ДПП, гр. Малко Търново, ул. „Янко Маслинков” № 1.

VІІІ. Списъците на допуснатите и недопуснатите кандидати ще се обявят на седмия ден от крайната дата за подаване на документите на интернет страницата на ДПП „Странджа” и ИАГ София.

ІХ. Кратко описание на длъжността: Главен счетоводител – Основната цел на длъжността „главен счетоводител“ е да отговаря за организацията на финансово-счетоводната дейност в ДПП "Странджа". Подпомага контрола при изразходването на бюджетните средства на ДПП в съответствие с действащата нормативна уредба. Осигурява финансово-счетоводното обслужване на ДПП и отговаря за правилното счетоводно отразяване на стопанските операции в бюджетната сфера.
            Х. Минималният размер на основната брутна заплата за длъжността е в размер на 933.00 /деветстотин тридесет и три/ лв. При назначаване основната месечна заплата ще бъде определена от органа по назначаване, съгласно чл. 67, ал. 4 от ЗДСл и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация, във връзка с приложимите Вътрешни правила в ДПП „Странджа”.
             ХІ. Българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултат от проведената процедура.